بخش های سایت
آخرین اخبار
بخش نامه ها
بانک ملی- موجودی -کارت به کارت

اساس نامه

اساس نامه اولیه


اساس نامه جدید
 

"دستورالعمل اجرائی صندوق وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش"

 

کلیات:

صندوق  وام ضروری کارکنان وزارت  آموزش و پرورش  به  استناد تصویب  نامه هیات وزیران مصوبه شماره68600مورخ 3/2/1362 تشکیل گردیدکه به منظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور دستورالعمل اجرائی آن توسط صندوق مرکزی وام ضروری وزارت آموزش و پرورش  تدوین وبه  شرح  ذیل ابلاغ می گردد.انتظار دارد روسای محترم سازمانها نظارت لازم بر حسن اجرای دقیق آن معمول نمایند.

اهداف:

هدف از تشکیل صندوق  ،رفع مشکلات مالی و اعطای وام بین کارکنان هر منطقه/ناحیه/شهرستان بوده که برابر آئین نامه تصویبی صندوق مرکزی فعالیت می نماید.

مرکز اصلی صندوق:

مرکز اصلی صندوق وزارت آموزش وپرورش بوده و شعبات آن در مراکز استانها(سازمان آموزش و پرورش هر استان)و نواحی و مناطق ودر حوزه ستادی در اداره کل تعاون و تامین اجتماعی فرهنگیان فعال می باشند.

 

ماده 1) ترکیب،وظایف و اختیارات هیات مدیره صندوق مرکزی وزارت آموزش و پرورش.

الف: ترکیب هیات مدیره صندوق مرکزی

1) نماینده تام الاختیار وزیر آموزش وپرورش                       عضو اصلی

2)معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش                           رئیس هیات مدیره

3)مدیر کل تعاون و تامین اجتماعی فرهنگیان                        مدیر عامل

4)مدیر کل امور مالی                                                     خزانه دار

5)رئیس اداره وام و اعتبار

ب:وظایف و اختیارات هیات مدیره صندوق مرکزی

1)تعیین دستورالعمل اجرائی و مالی صندوق ها

2)اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ویا انحلال شعب صندوق در مناطق کشور

3)نظارت عالیه بر حسن اداره صندوقها و دستور العمل های صادره در چهار چوب ضوابط

4)صدور احکام اعضاء هیات مدیره حوزه ستادی و رئیس هیات مدیره سازمانهای آموزش پرورش و بازرس هر یک از صندوقهای فوق

5)اعزام بازرس به منظور رسیدگی و نحوه عملکرد شعب صندوق و بررسی اسناد

6)اتخاذ تصمیم در مورد نحوه توزیع کمکهای رفاهی به شعب صندوق

7)اعزام نماینده جهت شرکت در مجمع صندوقهای و همچنین رسیدگی به شکایت اعضاء

8)تقویت بنیه مالی شعب صندوقها

ماده2)ترکیب،وظایف و اختیارات صندوق وام ضروری حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

الف)ترکیب هیات مدیره

1)مدیر کل تعاون وتامین اجتماعی فرهنگیان                     رئیس هیات مدیره

2)رئیس اداره وام واعتبار                                            مدیر عامل

3)مدیر کل امور مالی                                                 خزانه دار

4)جهار نفر با انتخاب اعضای صندوق                           عضو هیات مدیره

ب:وظایف و اختیارات هیات مدیره صندوق حوزه ستادی

1)اجرای دفیق و کامل مصوبات ،آئین نامه های اجرائی و مالی که توسط صندوق مرکزی ابلاغ می شود

2)قبول در خواست عضویت ،تشکیل جلسات ماهانه –تصویب میزان وام بر اساس سرمایه صندوق و مشارکت اعضاء

3)افتتاح حساب ،تهیه دفاتر مالی و نرم افزارهای مربوط و تهیه تراز نامه و بیلان سالانه

4)قبول هدایا و وجوه قرض الحسنه از اعضاء و موسسات و شرکتهای حقیقی و حقوقی

5)معرفی بازرس به صندوق مرکزی جهت صدور ابلاغ

6)صندوق وام ضروری حوزه ستادی که در اداره وام و اعتبار مستقر می باشد موظف است به عنوان رابط صندوق مرکزی با صندوقهای وام ضروری سازمانها ،کلیه دستورالعملها-آئین نامه ها و بخشنامه های تصویبی را اخذ و ابلاغ نماید

ماده3)ترکیب،وظایف و اختیاراتصندوق وام ضروری سازمان آموزش و پرورش استان

الف)ترکیب هیات مدیره

1)رئیس سازمان آموزش و پرورش استان                                  رئیس هیات مدیره

2)کارشناس مسئول تعاون و تامین اجتماعی استان                         مدیر عامل

3)رئیس حسابداری                                                               خزانه دار

4)چهار نفر به انتخاب اعضای صندوق                                     عضو هیات مدیره


تبصره:رئیس سازمان می تواند در غیاب خود کلیه وظایف را به معاون پشتیبانی به عنوان نایب رئیس تفویض نماید.

ب:وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به منظور اجرای سیاست تمرکز زدائی، صدور احکام مدیر عامل/خزانه دار و چهار نفر عضو انتخابی هیات مدیره سازمان و همچنین اعضاء هیات مدیره صندوقها ی وام ضروری مناطق/نواحی به ریاست سازمان آموزش و پرورش استان محول می شود

1)نظارت بر حسن اجرای آئین نامه و بخشنامه هایی که از سوی صندوق مرکزی ابلاغ می شود.

2)اتخاذ تصمیم در مورد نحوه فعالیت ،میزان سقف وام ،کمکهایی که از سوی افراد خیر و یا شرکتهای حقیقی و حقوقی و همچنین کمک های دولتی به هریک از صندوقهاصورت می پذیرد.

3)صدور حکم بازرس هر یک از صندوقها

4)تهیه گزارش سالیانه صندوقها و ارسال یک نسخه به صندوق مرکزی

5)صدور مجوز افتتاح یاانحلال صندوق در مناطق و نواحی برابر با ضوابط و با اطلاع صندوق مرکزی

6)اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی ودر صورت لزوم جلسات ماهیانه صندوقها

7)بررسی اسناد،دفاتر مالی و رسیدگی به شکایات اعضاء(عندالزوم)

8)هماهنگی و تبادل نظر با صندوق مرکزی

9)تشکیل جلسات ماهیانه و تنظیم صورتجلسه

10)افتتاح حساب

ماده4)ترکیب،وظاییف و اختیارات صندوق وام ضروری مناطق/نواحی

الف:ترکیب هیات مدیره

1)رئیس اداره آموزش و پرورش                                    رئیس هیات مدیره

2)کارشناس تعاون و تامین اجتماعی                               مدیر عامل

3)رئیس حسابداری                                                    خزانه دار

4)چهار نفر با انتخاب اعضای صندوق                           عضو هیات مدیره

 

ب:وظایف هیات مدیره صندوق منطق / نواحی

1)اجرای دقیق آئین نامه ومصوبات ابلاغی از سوی صندوق مرکزی

2)معرفی بازرس به صندوق سازمان جهت صدور ابلاغ

3)تشکیل جلسات ماهیانه-پذیرش عضو –افتتاح حساب –تعیین میزان سقف وام بر اساس سرمایه صندوق و مشارکت اعضاء-برگزاری مجمع عمومی

4)تهیه دفاتر مالی و تراز مالی

5)قبول هدایا و و جوه قرض الحسنه از منابع دولتی و افراد و شرکتها و موسسات حقیق و حقوقی

6)گزارش سالیانه از چگونگی فعالیت صندوق به صندوق وام ضروری سازمان

ماده5)محل استقرار صندوقها

1)صندوق مرکزی                                               مستقر در دفتر معاونت پشتیبانی وزارت

2)صندوق حوزه ستادی                                         مستقر در اداره وام واعتبار اداره کل تعاون و تامین اجتماعی

3)صندوق سازمان استان                                      مستقر در کارشناسی تعاون وتامین اجتماعی استان

4)صندوق نواحی و مناطق                                    مستقر در کارشناسی تعاون و تامین اجتماعی منطقه/نواحی

ماده6) مدت فعالیت اعضای انتخابی عضو هیات مدیره به مدت سه سال بوده لیکن تا انتخاب اعضای جدید اعضای هیات  مدیره قبلی موظف به ادامه فعالیت می باشند

ماده7)نحوه انتخاب اعضای انتخابی هیات مدیره:

با صدور بخشنامه و آگهی به کلیه مراکز آموزشی و اداری و انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تشکیل مجمع عمومی و اخذ آراءاز بین حاضرین در جلسه صورت می پذیرد.

تبصره1: در نوبت اول انتخابات،رای گیری با حضور نصف بعلاوه یک دارای رسمیت می باشد ودر غیر این صورت با تشکیل جلسه دوم و با حضور هر تعداد افراد شرکت کننده انتخابات دارای وجاهت قانونی خواهد بود.

تبصره2:در صورت فرا رسیدن  انتخابات جدید در مهلت قانونی و عدم دسترسی به تمام همکاران عضو صندوق ،هیات مدیره صندوق می تواند از هر آموزشگاه یک نفر را به نمایندگی جهت شرکت در مجمع عمومی پذیرفته تا فرآیند انتخابات سریعتر انجام بگیرد.

ماده8)منابع مالی صندوق

1)دریافت پاره سهم از اعضاء

2)دریافت کمک مالی از دولت

3)کمک دریافتی از ارگانهای غیر دولتی و موسسات واشخاص خیر

4)استفاده از موجودی بستانکار موقت و بستانکاران متفرقه

ماده9) شرلیط عضویت در صندوق و نحوه پرداخت وام به اعضاء:

1)پذیرش عضو با ارائه حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی و تکمیل فرم عضویت از سوی متقاضی

2)پرداخت وام منوط به تائید حسابداری مربوطه مبنی بر کسراقساط و پاره سهم صورت می پذیرد.

3)سپری شدن سه ماه از عضویت وبه حد نصاب رسانیدن موجودی برای دریافت وام

ماده 10)شرایط لغو عضویت:

1)ارایه درخواست لغو عضویت از سوی عضو

2)عدم پرداخت پاره سهم ماهانه حداکثر به مدت سه ماه

3)انتقال-اخراج-ماموریت دائم که منجر به قطع رابطه حقوقی عضو با اداره شود

ماده11)ظوابط کلی و مقررات مالی و اجرایی صندوقهای وام ضروری

1)رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و خزانه دار بصورت انتصابی و پس از پذیرش مسئولیت اداری و صدور حکم مربوطه در صندوق فعالیت دارند.

2)مدیر عامل هر صندوق مجری تصمیمات  هیات مدیره است.

3)انتخاب بازرس هر صندوق  (مناطق/ نواحی)  بعهده رئیس هیات مدیره و صدور ابلاغ آن بعهده  رئیس هیات مدیره سازمان استان و صدور  ابلاغ بازرس صندوق مرکزی بعهده وزیر آموزش و پرورش می باشد.

4)صدور حکم اعضای هیات مدیره و بازرس صندوق وام ضروری حوزه ستادی بعهده صندوق مرکزی وزارت می باشد.

5)مدت فعالیت بازرس ،یکسال است.

6)عضو صندوق باید از بین کارکنان رسمی و پیمانی که حقوق بگیر حوزه خدمتی خود است باشد.

7)هر اداره فقط می تواند دارای یک صندوق وام ضروری باشد و مجوز لازم جهت تشکیل شعبه را دارابوده باشد.

8)صندوقهای ادارات مجاز می باشند نسبت به پذیرش همکاران بازنشسته اقدام و ضمناً روسای هیات مدیره موظفند پس از تعهد پرداخت کننده حقوق نسبت به اعطای وام برابر تصمیمات هیات مدیره خود مبادرت نمایند.

9) کلیه اعضای صندوق موظف به تقبل مصوبات هیات مدیره می باشند.

10) عضویت پرسنل وابسته به وزارت آموزش  و پرورش  همانند انجمن  اولیاء و مربیان آموزش  و پرورش استثنائی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،نهضت سواد آموزی ،نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

کشور سازمان پژوهش و برنامه  ریزی کشور ،آموزشکده های فنی و حرفه ای ،استعدادهای درخشان به شرط

پذیرش  تمامی ضوابط و شرایط صندوقها و پرداخت حق عضویت و تضمین  کسر اقساط از سوی  حسابداری مربوطه بلامانع است.

11)امور مالی و حسابدار ی ادارات موظفند بر اساس لیست تنظیمی از سوی صندوق ها ،همه ماهه نسبت به کسر بدهی و پاره سهم اقدام و وجوه مربوطه را به حساب صندوق واریز نمایند.

12)خزانه دار صندوق موظف به پیگیری و کنترل ثبت امور مالی در دفاتر و رایانه می باشد

13)هریک از شعب صندوق مکلفند  در بانک ملی حساب دولتی تحت عنوان صندوق وام ضروری کارکنان اداره مربوطه با امضاء مجاز رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (امضای ثابت) و خزانه دار افتتاح و کلیه وجوه مربوطه به حساب مذکور واریز گردد  در مناطقی که بانک ملی شعبه ندارد افتتاح حساب در یک از بانک های دولتی ترجیحاًبانکی که حقوق پرسنل پرداخت میکند بلامانع است.

14)برداشت هر گونه وجه از صندوق با سه امضاء  فوق (مندرج در ردیف 13) خواهد بود.

15)کلیه تصمیمات هیات مدیره شعب صندوق با رای اکثریت لازم الاجرا است.

16)کلیه صندوقها موظف به تنظیم صورتجلسه ،تهیه ترازنامه و ارایه گزارش عملکرد در فروردین ماه هر سال می باشند.موارد یادشده باید به تائید اعضای هیات مدیره برسد.

17)کلیه منابع مالی دریافتی و هدایا م کمک های دولتی می بایست در دفاتر مربوطه ثبت و به اطلاع اعضاء برسد.

18)استرداد موجودی به جز لغو عضویت امکان پذیر نمی باشد.

19)تعیین میزان سقف- پاره سهم ماهیانه میزان قسط به گونه ای که خللی در امور جاری صندوق  حاصل ننـماید بــــــعهده هیات مدیره است.

20)هیات مدیره صندوق می توانند به منظور تشویق و ترغیب همکاران به اعضایی که سرمایه قابل ملاحظه ویا تمایل به سپرده گذاری بیشتر دارند خارج از نوبت وام اعطا ویا نوبت را تقلیل دهد.

21)عضو در صورت انتقال استعفا-مرخصی بدون حقوق و یا به هر دلیلی که رابطه او با اداره مربوطه قطع گرددموظف به پرداخت تمامی بدهی و تسویه وام می باشد ودر صورت عدم امکان و یا استیصال، صندوق می تواند بدهی وی را از فردی که شاغل وعضو صندوق بوده و متعهد به بازرداخت بدهی می گردد را دریافت کند ولکن انتقال مانده بدهی مذکور به فرد ثانوی دیگر مجاز نمی باشد.

توضیح اینکه:هیات مدیره صندوق ها می توانند به عضو جدید (انتقالی)که با صندوق محل خدمتی قبلی خود تسویه کرده است ،به منظور مساعدت و با رعایت سایر شرایط نسبت به پرداخت وام بدون در نظر گرفتن زمان انتظار اقدام کند.

22)هیات مدیره موظف است همه ماهه تا 10% از موجودی را در حساب نگهداری تا در مواقع ضروری هزینه نماید.

23)کارمزد وام پرداختی یک درصد است.

24)بیمه نمودن وام اعضاء در صورت تقیل عضو وبا نظر هیات  مدیره بلامانع است بدیهی است در غیر ایـنصورت بر اثر فوت و بروز هر گونه حادثه که منجر به عدم پرداخت بدهی شود بدهی عضو از ورثه یا ضامن کسر خواهد شد.

25)پرداخت هزینه  های مربوطه مانند اجاره ساختمان پرداخت هزینه آب برق- تلفن- حقوق عوامل اجرائی و حق الزحمه هیات مدیره و ملزومات از محل یک درصـــــــــد کارمزد  وام خواهد بود که پس از تصویب هیات مدیره و   دستور العمل صادره صورت می پذیرد.

26)پرداخت هزینه های ضروری و ملزومات از محل تنخواهی که در اختیار مدیر عامل قرار می گیرد تامین می شود.

27)پیشنهاد ودر خواست های ارایه شده در جلسه ماهانه هیات مدیره مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

28)کلیه مصوبات هیات مدیره باید صورتجلسه ودر دفتر مخصوص ثبت گردد.

29)پرداخت وام بعدی منوط به عدم بدهی از وام قبلی بوده.

30)پرداخت وام بعدی باید حداقل به فاصله دو ماه از تسویه وام قبلی صورت پذیرد لیکن هیات مـــدیره صــــندوق در مواقع اضطراری می تواند با رعایت بند 29 بلافاصله مبادرت به پرداخت وام بعد نماید.

31)حسابداری صندوق موظف است همه ماهه صورتحساب بانکی را اخذ و نسبت به تهیه مغایرت بانکی اقدام و حداکثر تـــا دهم هر ماه نسبت به وصول اقساط وام های پرداختی و پاره سهم اقدام و در صورت و در صورت تاخیر در کسر اقســــاط،از حقوق ضامن برداشت و مراتب را کتباًبه هیات مدیره صندوق وعضو ابلاغ نماید

32)تهیه ترازنامه سالانه-انسداد حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارش وضعیت کلی صندوق به عهده حسابـــــــدار است و مدیر عامل صندوق موظف است مطالب را به هیات مدیره گزارش نماید.

33)هیات مدیره صندوق در رد یا تصویب وام مختار می باشد لیکن باید دلیل عدم تصویب وام را به اطلاع عضو برساند.

34)در صورت فوت عضو، هیات مدیره صندوق می تواند از محل کارمزد وام ها نسبت به استهلاک بدهی متوفی اقدام نماید.

35) در صورت کثرت فعالیت وتراکم کار و عدم دسترسی به نیرویانسانی مستمر در بخش تعاون ادارات هیات     مــــــدیره صـــــــندوق مجاز می باشد از نیروهای شاغل در ساعت اداری یا ازهمکاران بازنشستـــه استفاده نموده و حق الزحمه آنان را از محل کارمزد وام ها پرداخت نمایـــــد  لیکن اجرای این موضوع بر طبق صورتجلسه تنظیمی و اخذ تائیدیه از سوی رئیس هیات مدیره صندوق وام ضروری استان صورت می پذیرد.

36)حسابداری صندوق موظف است ضمانت لازم جهت وجوه پرداختی اخذ نماید

37)پرداخت وام به غیر اعضاء و یا واحدهای دیگر اداری و یا شرکت در فعالیتهای اقتصادی وجاهت قانونی ندارد

38) روسای سازمانها و ادارات آموزش و پرورش و مسئولین ستادی وزارت آموزش و پرورش می توانند در صورت وجود امکانات و تجهیزات نسبت به تقویت صندوقهای وام ضروری تحت پوشش که بعنوان مرکز رفاهی جهت پرسنل می باشــد مساعدت و همکاری نمایند.

39)سپرده عضو تا سه ماه بعداز آخرین قسط نزد صندوق باقی خواهد ماند.

40)ترتیبی اتخاذ شود هر گونه تغییرات در افزایش سقف وام در ابتدای هر سال صورت پذیرد.

41)به منظور یکسان بودن روش ها نرم افزار مورد نیاز باید از طریق  اداره کل تعاون وتامین اجتماعی تهیه گردد

10/9/1382

معاونت پشتیبانی هیئت مدیره صندوق مرکزی وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش
شهاب الدین قندالی

 

صندوق ضروری و تعاون رفاه


صندوق وام ضروري فرهنگيان ( نـــاحيه 3 )وتعاون ورفاه
برای ورود کلیک نمایید

 Copyright 2007-2009 Tavon3.com All right Reserved